Det lille Teater Flensborg

 • Lidt historie
  De første tilløb til dannelsen af et egentligt sydslesvigsk amatørteater blev gjort, da Arne Aabenhus efter forhandlinger med Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger i efteråret 1962 fik etableret en...
  mere...
 • DET LILLE TEATERS VEDTÆGTER
  §1 Navn Institutionens navn er "Det lille Teater". Institutionens hjemsted er Flensborg. Institutionen blev stiftet i 1966. Den er tilsluttet "Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger e.V. § 2 Formål...
  mere...
 • Sæson 2017-2018

Lidt historie

De første tilløb til dannelsen af et egentligt sydslesvigsk amatørteater blev gjort, da Arne Aabenhus efter forhandlinger med Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger i efteråret 1962 fik etableret en aflægger af Sønderjysk Forsøgsscene i Sydslesvig med base på "Hjemmet", i Mariegade i Flensborg. I de første år arbejdede man på den måde, at man indstuderede et stykke, og når man var færdig, blev stykket opført et antal gange. Alt sammen uden egentlig sæsonplan.

Mere…

På et tidspunkt oplevedes det som utilstrækkeligt, der opstod behov for dannelsen af et egentligt teater, og den 13 januar 1966 oprettedes et selvstændigt teater under navnet Det lille Teater Flensborg. Nogle af målsætningerne med oprettelsen af et selvstændigt teater var at opnå mulighed for at spille på et fast spillested, med fast spilleplan og med faste aktører.

Det lille Teater Flensborg har en væsentlig forpligtelse i at tage vare på og fremme det danske sprog især ved at spille klassisk og moderne dansk dramatik i dag nok mindre som led i en national kamp i grænselandet, men nok så meget for at modgå det bombardement af udenlandske serier, film og videoer via fjernsyn og nye elektroniske medier. Det talte teater har det lidt svært, og derfor må Det lille Teater Flensborg også fremover have øjne og øren åbne for impulser udefra.

I 2009 fik Det lille Teater Flensborg ved hjælp af tilskud fra A.P. Møllers og Chastine Møllers Fond mulighed for at få gennemført en nødvendig renovering af "Hjemmet". Selve teaterbygningen var oprindelig lægebolig. Fra århundredskiftet var det redaktør Jens Jessens vinterbolig i Flensborg frem til hans død i 1906. Om sommeren boede han på "Fjordmark" i Kollund. Jens Jessen var frem for alt sprogrøgter. I al beskedenhed arbejder Det lille Teater i samme retning.

I 1920 overtog foreningen "Flensborgsamfundet" bygningen og stillede den til disposition for Flensborgs ungdom og som gæstehjem for besøgende nordfra. Fra oktober 1920 til april 1923 kom den tillige til at tjene et andet formål, idet Duborg-Skolen fik til huse her.I de følgende år var det især Flensborg Ungdomsforening, der holdt til i "Hjemmet" med foredrag, folkedans og andre aktiviteter.

Efter krigen stod "Hjemmet" igen til rådighed for såvel ungdom som distrikter under Sydslesvigsk Forening. "Hjemmet" er i dag især præget af Det lille Teater Flensborgs virksomhed.

Efter en grundig renovering i 2008/2009 har teatret nu særdeles gode muligheder for at udfolde sig. Hjemmet ejes i dag af Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger.

Mindre…

DET LILLE TEATERS VEDTÆGTER

§1 Navn
Institutionens navn er "Det lille Teater". Institutionens hjemsted er Flensborg. Institutionen blev stiftet i 1966. Den er tilsluttet "Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger e.V.

§ 2 Formål Institutionens formål er at fremme og formidle dansk teater, kultur og sprog i Sydslesvig. Formålet skal realiseres hovedsagligt ved at give børn, unge og voksne mulighed for indøvelse og opførelse af teaterstykker og andre former for kunstnerisk udtryk.  

§ 3 Almennyttighed Institutionen tjener udelukkende og umiddelbart almennyttige formål i henhold til afsnittet ”Steuer- begünstigte Zwecke” i ”Abgabenordnung”. Institutionen arbejder uegennyttigt; dens formål er ikke primært egen økonomisk. Institutionens midler må kun anvendes til vedtægtsbestemte formål. Medlemmerne modtager ingen dividende eller andet udbytte af institutionens midler. Institutionen må ikke begunstige nogen person gennem udgifter, som falder uden for institutionens formål eller gennem uforholdsmæssigt høje godtgørelser.  

§ 4 Medlemmer Som medlem kan optages enhver naturlig eller juridisk person, der tilslutter sig institutionens formål og anerkender nærværende vedtægter. Der skelnes mellem aktive og støttemedlemmer. Aktivt medlem er enhver, der er eller har været aktiv tilknyttet teaterets arbejde inden for de seneste 5 år.  

§ 5 Kontingent Generalforsamlingen fastsætter kontingenternes størrelse.  

§ 6 Regnskabsår og revision Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabets revideres af to revisorer, der vælges af generalforsamlingen skiftevis for to år ad gangen.  

§ 7 Generalforsamling Generalforsamlingen er institutionens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar/februar og indkaldes med 14 dages varsel ved annoncering i Flensborg Avis samt ved opslag på "Hjemmet" og på institutionens webside med angivelse af dagsorden. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage får generalforsamlingens afholdelse. Stemmeret har alle aktive medlemmer, der er fyldt 10 år.  

§ 8 Dagsorden
Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde:
1. Valg af en ordstyrer
2. Fremlæggelse af det reviderede beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4. Drøftelse af og afstemning om beretning og regnskab
5. Behandling af indkomme forslag
6. Forslag til arbejdet for de kommende sæsoner
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg til bestyrelse: i lige år formand, sekretær og et bestyrelsesmedlem i ulige år kasserer, ungdomsleder og et bestyrelsesmedlem
9. Valg af en af revisorerne
10. Eventuelt  

§ 9 Ekstraordinært generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen anser det for nødvendigt eller når mindst ¼ af de stemmeberettigede medlemmer kræver det.  

§ 10 Bestyrelsen Institutionen ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, der vælges af en generalforsamling for to år ad gangen. Bestyrelsen er såvel økonomisk som kunstnerisk ansvarlig over for generalforsamlingen og fastlægger sæsonplanerne ud fra de givne kunstneriske og økonomiske muligheder. Bestyrelsen fastlægger i øvrigt selv sin arbejdsfordeling og kan tilknytte personer udefra til varetagelse af særlige opgaver  

§ 11 Vedtægtsændringer Vedtægtsændringer kræver en generalforsamlings beslutning, og de skal vedtages med et flertal på 2/3 af de afgivne gyldige stemmer. Forslag til vedtægtsændringer skal bekendtgøres sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.  

§ 12 Institutionens opløsning En opløsning af institutionen kan kun ske, når ¾ af de afgivne gyldige stemmer afgives til fordel herfor på to generalforsamlinger, hvoraf den sidste generalforsamling afholdes tidligst 4 og senest 8 uger efter den første. Forslag om institutionens opløsning skal bekendtgøres sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.  

§ 13 Anvendelse af midler I tilfælde af institutionens opløsning eller ved bortfald af skattebegunstigede formål tilfalder institutionens midler og ejendele Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger e.V. til umiddelbar og udelukkende anvendelse til almennyttige formål.  

§ 14 Ikrafttræden Disse vedtægter blev vedtaget af den ekstraordinære generalforsamling den 24. januar 2007 på ”Hjemmet” i Flensborg og træder umiddelbart herefter i kraft. Samtidigt ophæves de hidtidige vedtægter fra d. 13. maj 2004.

Sæson 2017-2018

14.06.2018
11:00

Bymusikanterne fra Bremen

Ort: Hjemmet

Art: Dukketeater

14.06.2018
09:30

Bymusikanterne fra Bremen

Ort: Hjemmet

Art: Dukketeater

31.05.2018
11:00

Bymusikanterne fra Bremen

Ort: Hjemmet

Art: Dukketeater

31.05.2018
09:30

Bymusikanterne fra Bremen

Ort: Hjemmet

Art: Dukketeater

17.05.2018
11:00

Bymusikanterne fra Bremen

Ort: Hjemmet

Art: Dukketeater

17.05.2018
09:30

Bymusikanterne fra Bremen

Ort: Hjemmet

Art: Dukketeater

26.04.2018
11:00

Bymusikanterne fra Bremen

Ort: Hjemmet

Art: Dukketeater

26.04.2018
09:30

Bymusikanterne fra Bremen

Ort: Hjemmet

Art: Dukketeater

12.04.2018
11:00

Bymusikanterne fra Bremen

Ort: Hjemmet

Art: Dukketeater

12.04.2018
09:30

Bymusikanterne fra Bremen

Ort: Hjemmet

Art: Dukketeater

13.01.2018
16:00
11.01.2018
19:00
16.12.2017
16:00
14.12.2017
19:00
09.12.2017
16:00
02.12.2017
16:00
16.11.2017
9:30

Adressaten ubekendt - Kressmann Taylor

Eisenstein og Schulse udveksler breve over Atlanten i 1932 og halvandet års tid frem. De ejer i fællesskab et galleri i San Francisco. Schulse savner sit fædreland og er flyttet til München med sin familie, og Eisenstein passer forretningen i USA. Året efter overtager Hitler magten i Tyskland. Schulse melder sig under Førerens faner. Det giver nogle fordele, og hvem siger nej til dem?

Bestil billetter

Ort: Hjemmet

Art: Teater

10.11.2017
19:30
09.11.2017
19:30

Adressaten ubekendt - Kressmann Taylor

Eisenstein og Schulse udveksler breve over Atlanten i 1932 og halvandet års tid frem. De ejer i fællesskab et galleri i San Francisco. Schulse savner sit fædreland og er flyttet til München med sin familie, og Eisenstein passer forretningen i USA. Året efter overtager Hitler magten i Tyskland. Schulse melder sig under Førerens faner. Det giver nogle fordele, og hvem siger nej til dem?

Bestil billetter

Ort: Hjemmet

Art: Teater

09.11.2017
11:00

Bymusikanterne fra Bremen

Ort: Hjemmet

Art: Dukketeater

09.11.2017
09:30

Bymusikanterne fra Bremen

Ort: Hjemmet

Art: Dukketeater

07.11.2017
19:30

Adressaten ubekendt - Kressmann Taylor

Eisenstein og Schulse udveksler breve over Atlanten i 1932 og halvandet års tid frem. De ejer i fællesskab et galleri i San Francisco. Schulse savner sit fædreland og er flyttet til München med sin familie, og Eisenstein passer forretningen i USA. Året efter overtager Hitler magten i Tyskland. Schulse melder sig under Førerens faner. Det giver nogle fordele, og hvem siger nej til dem?

Bestil billetter

Ort: Hjemmet

Art: Teater

02.11.2017
11:00

Bymusikanterne fra Bremen

Ort: Hjemmet

Art: Dukketeater

02.11.2017
09:30

Bymusikanterne fra Bremen

Ort: Hjemmet

Art: Dukketeater

12.10.2017
19:30

Adressaten ubekendt - Kressmann Taylor

Eisenstein og Schulse udveksler breve over Atlanten i 1932 og halvandet års tid frem. De ejer i fællesskab et galleri i San Francisco. Schulse savner sit fædreland og er flyttet til München med sin familie, og Eisenstein passer forretningen i USA. Året efter overtager Hitler magten i Tyskland. Schulse melder sig under Førerens faner. Det giver nogle fordele, og hvem siger nej til dem?

Bestil billetter

Ort: Hjemmet

Art: Teater

12.10.2017
11:00

Bymusikanterne fra Bremen

Ort: Hjemmet

Art: Dukketeater

12.10.2017
09:30

Bymusikanterne fra Bremen

Ort: Hjemmet

Art: Dukketeater

10.10.2017
19:30

Adressaten ubekendt - Kressmann Taylor

Eisenstein og Schulse udveksler breve over Atlanten i 1932 og halvandet års tid frem. De ejer i fællesskab et galleri i San Francisco. Schulse savner sit fædreland og er flyttet til München med sin familie, og Eisenstein passer forretningen i USA. Året efter overtager Hitler magten i Tyskland. Schulse melder sig under Førerens faner. Det giver nogle fordele, og hvem siger nej til dem?

Bestil billetter

Ort: Hjemmet

Art: Teater

05.10.2017
19:30

Adressaten ubekendt - Kressmann Taylor - Premiere

Eisenstein og Schulse udveksler breve over Atlanten i 1932 og halvandet års tid frem. De ejer i fællesskab et galleri i San Francisco. Schulse savner sit fædreland og er flyttet til München med sin familie, og Eisenstein passer forretningen i USA. Året efter overtager Hitler magten i Tyskland. Schulse melder sig under Førerens faner. Det giver nogle fordele, og hvem siger nej til dem?

Bestil billetter

Ort: Hjemmet

Art: Teater

05.10.2017
11:00

Bymusikanterne fra Bremen

Ort: Hjemmet

Art: Dukketeater

05.10.2017
09:30

Bymusikanterne fra Bremen

Ort: Hjemmet

Art: Dukketeater

03.10.2017
19:00

Adressaten ubekendt - generalprøve

Fri entre

Ort: Hjemmet

Art: Teater

28.09.2017
11:00

Bymusikanterne fra Bremen

Ort: Hjemmet

Art: Dukketeater

28.09.2017
09:30

Bymusikanterne fra Bremen - Premiere

Ort: Hjemmet

Art: Dukketeater

29.09.2017
19:30