Om teateret

LIDT HISTORIE

De første tilløb til dannelsen af et egentligt sydslesvigsk amatørteater blev gjort, da Arne Aabenhus efter forhandlinger med Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger i efteråret 1962 fik etableret en aflægger af Sønderjysk Forsøgsscene i Sydslesvig med base på "Hjemmet", i Mariegade i Flensborg. I de første år arbejdede man på den måde, at man indstuderede et stykke, og når man var færdig, blev stykket opført et antal gange. Alt sammen uden egentlig sæsonplan.

På et tidspunkt oplevedes det som utilstrækkeligt, der opstod behov for dannelsen af et egentligt teater, og den 13 januar 1966 oprettedes et selvstændigt teater under navnet Det lille Teater Flensborg. Nogle af målsætningerne med oprettelsen af et selvstændigt teater var at opnå mulighed for at spille på et fast spillested, med fast spilleplan og med faste aktører.

Det lille Teater Flensborg har en væsentlig forpligtelse i at tage vare på og fremme det danske sprog især ved at spille klassisk og moderne dansk dramatik i dag nok mindre som led i en national kamp i grænselandet, men nok så meget for at modgå det bombardement af udenlandske serier, film og videoer via fjernsyn og nye elektroniske medier. Det talte teater har det lidt svært, og derfor må Det lille Teater Flensborg også fremover have øjne og øren åbne for impulser udefra.

I 2009 fik Det lille Teater Flensborg ved hjælp af tilskud fra A.P. Møllers og Chastine Møllers Fond mulighed for at få gennemført en nødvendig renovering af "Hjemmet". Selve teaterbygningen var oprindelig lægebolig. Fra århundredskiftet var det redaktør Jens Jessens vinterbolig i Flensborg frem til hans død i 1906. Om sommeren boede han på "Fjordmark" i Kollund. Jens Jessen var frem for alt sprogrøgter. I al beskedenhed arbejder Det lille Teater i samme retning.

I 1920 overtog foreningen "Flensborgsamfundet" bygningen og stillede den til disposition for Flensborgs ungdom og som gæstehjem for besøgende nordfra. Fra oktober 1920 til april 1923 kom den tillige til at tjene et andet formål, idet Duborg-Skolen fik til huse her.I de følgende år var det især Flensborg Ungdomsforening, der holdt til i "Hjemmet" med foredrag, folkedans og andre aktiviteter.

Efter krigen stod "Hjemmet" igen til rådighed for såvel ungdom som distrikter under Sydslesvigsk Forening. "Hjemmet" er i dag især præget af Det lille Teater Flensborgs virksomhed.

Efter en grundig renovering i 2008/2009 har teatret nu særdeles gode muligheder for at udfolde sig. Hjemmet ejes i dag af Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger.

HJEMMET

Lige udenfor hvor Hjemmet ligger i dag stod frem til 1837 Marieport, en af byens porte, hvoraf kun Nørreport er bevaret. I 1840 blev Hjemmet bygget, tæt op ad bymuren. Det var byens borgmester, der lod huset opføre, og det var derfor, han fik lov til at bygge længere inde på grunden. Alle andre huse i Mariegade ligger lige ud til gaden. Nogle år efter blev huset solgt til en tømmerhandler Biehl, der beholdt det i nogle generationer. Den næste ejer var cheflæge Dr. Schädel fra Diakonissestiftelsen.

Fra år 1900 boede chefredaktør på Flensborg Avis, Jens Jessen, i Hjemmet i vintermånederne til sin død i 1906. Teaterfolkene har ofte peget på den stolte tradition, der knytter sig til en af de danske frontmænd og bevarer af det danske sprog.

Under Første Verdenskrig benyttedes bygningen som soldaterhjem for den tyske marine. Fra 1920 til 1923 var huset skole, indtil Duborg-Skolen stod færdig. Fra 1923 stillede Flensborg-Samfundet huset til rådighed for byens ungdomsforeninger. Det er blevet brugt til amatørteater, foredrag, folkedans, debatmøder, spejdere, skakspil og gæstelogi.

I dag ejes bygningen af Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU), der lejer stedet ud til Det lille Teater. I mange år boede bestyrerparret Dollase på 1. sal, men efter deres pensionering kommer pedel Jan Rerup og passer ejendommen. Lejligheden bebos i dag privat.

På 2. sal er der kostumemagasin, systue og arkiv. Huset er blevet udvidet og moderniseret i 1887, 1925, 1937 og 1977. Moderniseringerne har ofte været af interimistisk karakter. Således har skuespillerne været vant til at klæde om i kælderen, hvor kulisser og rekvisitter lagres. Med midler fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal blev Hjemmet dog gennemgribende renoveret i 2008/2009. Fugtproblemer blev løst, huset blev gjort tilgængeligt for kørestolsbrugere, toiletforhold blev forbedret. I modsætning til tidligere istandsættelser, prøvede man at bevare det historiske udtryk.

I 50 år har Det lille Teater næppe haft bedre og pænere forhold.

ET DANSK TEATER

Det lille Teater har stadig en væsentlig forpligtelse i at tage vare på og fremme dansk sprog og kultur, bl.a. ved at spille klassiske og moderne danske forestillinger, i dag vel nok mindre som et led i kulturkampen i grænselandet, men nok så meget fordi vi i dag bliver bombarderet med letkøbte udenlandske serier, film og videoer via fjernsyn og nye elektroniske medier. Den situation gør, at det kan være vanskeligt at få fat i især den unge generation - det talte teater har det lidt svært. Derfor må Det lille Teater i fremtiden have øjne og øren åbne for nye impulser udefra og i højere grad opsøge de unge der, hvor de er, bl.a. på skolerne, uden at glemme forpligtelserne overfor de lidt ældre medlemmer af vore organisationer og de mange besøgende nordfra.

ELSE FANØ

I mere end tredive år var Else teatrets kasserer, men hun var langt mere end det – hun var teatrets ubestridte Første Dame – vores allesammens ’Prima Donna’ i ordets bedste betydning. Utrættelig var hendes indsats både foran og bagved scenen.

Elses kærlighed til Det lille Teater var først og fremmest udsprunget af hendes ønske og krav om at der fra scenen skulle lyde et klart og fornemt dansk, at teatret skulle præsentere noget af det ypperste indenfor dansk dramatik. 

Legendariske blev hendes kabaretter. År efter år sammensatte Else en ny kabaret med tekster, sange og optrin fra H.C. Andersen til Benny Andersen. Sammen med sine ’kammerater’, som hun kaldte sine dygtige medvirkende – Aase, Hans Jørgen og Asmus – drog hun land og rige rundt og blev ikke blot Det lille Teaters, men hele Sydslesvigs visitkort i Danmark.